Promlčecí lhůty

Velmi důležitou věcí pro věřitele je si dávat pozor na nepřekročení promlčecí lhůty, jelikož pak bývá pohledávka obtížněji nevymahatelná. Ovšem ne zase tak úplně, jak se může zdát. Soud nezkoumá promlčení pohledávky, ale dlužník může v občanskoprávním řízení podat u konkrétního soudu námitku promlčení, ke které samozřejmě musí být dle platného práva přihlédnuto a také zohledněno v rozhodnutí soudu.

Lhůty na promlčení jsou různě dlouhé, ale ta obecná činí tři roky. Ovšem právní řád České republiky zná i další lhůty a je jich opravdu tolik, že je vhodné vždy hledat promlčecí lhůtu, která se týká konkrétní věci nebo případu. Není vhodné se spoléhat na základní tříletou promlčecí lhůtu a vždycky z ní vycházet. Jednou se pak může stát, že dojde k zbytečnému promlčení o rok dříve a již s tím není možné nic udělat.

Existuje i dvouletá promlčecí lhůta, která se například týká práva na náhradu škody. Zde se uplatnění škody počítá ode dne, kdy se poškozený o škodě dozví a také o tom, kdo za tuto škodu odpovídá. Dvouletá lhůta je rovněž u bezdůvodného obohacení.

Dokonce existuje promlčecí lhůty i jednoleté, které se týkají například práva z přepravy. Mohlo by se zdát, že neexistují promlčecí lhůty delší než tříleté, ovšem nikoliv. Je možné se setkat i s lhůtou deseti let, která není zase tolik neobvyklá. Jedná se zejména o právo odpovídající věcnému břemeni. Je to vcelku i srozumitelné, jelikož věcné břemeno nemusí být využíváno i po dobu několika let.

Ovšem je dobré si uvědomit, že opravdu uplynutím těchto promlčecích lhůt právo nezaniká, ale má pouze povahu naturální obligace. Jiné by to bylo u prekluze, která naopak znamená, že takové právo zaniká a nemůže být vymáháno soudní cestou. V takovém případě soud k tomuto přihlíží z moci úřední, u promlčení nikoliv.

Věřitel si tedy musí být vždy prověřit, kdy došlo ke vzniku pohledávky (obligace), a kdy dojde k jejímu promlčení, pokud se během této doby nerozhodne dlužnou částku vymáhat soudní cestou, která běh promlčecí lhůty přeruší.

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty.